Innovative|Customer centric|Business oriented|Efficient|Agile Innowacyjny|Ukierunkowany na klienta|Zorientowany biznesowo|Efektywny|Zwinny

OptiDealer

OptiDealer

We care about making digital world helpful and easy to use for everyone working in car service industry.

Naszym celem jest tworzenie nowoczesnego i przyjaznego oprogramowania dla wszystkich pracujących w przemyśle motoryzacyjnym.

Business oriented

Zorientowany biznesowo

OptiDealer is business oriented, modelling business processes is the best means to efficient business, our goal is to support business owners to improve their organizations using OptiDealer.

OptiDealer to rozwiązanie zorientowane na model biznesowy naszego klienta, modelowanie procesów biznesowych jest najlepszym narzędziem dla efektywnych organizacji. Naszym celem jest wspieranie klientów w usprawnianiu ich organizacji przy użyciu OptiDealer.

Process centric

Ukierunkowany na proces

OptiDealer is focused on having key business processes as a foundation and core of the system.

OptiDealer jest zbudowany na kluczowych procesach biznesowych klienta, stanowią one fundament i rdzeń systemu.

Cloud processing

Przetwarzanie w chmurze

OptiDealer allows for detaching the place of business from the location of the software, expensive internal infrastructure is no longer needed to have a strong software solution.

OptiDealer dzięki przetwarzaniu w chmurze pozwala na odseparowanie miejsca świadczenia usług od miejsca instalacji oprogramowania, utrzymanie kosztownej infrastruktury nie jest wymagane do posiadania dobrego rozwiązania.

SaaS

SaaS

OptiDealer is all about efficiency, using less means paying less, tailored offers that address business needs of any organization, big and small.

Fundamentalnym założeniem OptiDealer jest efektywność, mniejsze wykorzystanie oznacza niższe koszty, oferty dopasowane dla każdego rozmiaru organizacji, dużych i małych.

Performance

Wydajność

OptiDealer takes advantages of modern technologies like Hybrid Cloud, means no requirements on hardware, OptiDealer runs on any platform old and new that can display Google or Youtube pages. All you need is an internet connection.

OptiDealer w pełni wykorzystuje nowoczesne technologie jak Hybrid Cloud, oznacza to brak wymagań sprzętowych, OptiDealer działa na każdej platformie która jest w stanie wyświetlić stronę Google czy Youtube. Wszystko czego potrzebuje to połączenie internetowe.

Security

Bezpieczeństwo

OptiDealer fully utilizes all advantages of Hybrid Cloud and SaaS, data loss prevention thanks to continuous backups, continuous service, centralized monitoring and round the clock service availability.

OptiDealer w pełni wykorzystuje przewagi rozwiązań Hybrid Cloud i SaaS, zapobieganie utraty danych dzięki ciągłym kopiom zapasowym, ciągłym wsparciu oraz scentralizowanemu monitoringowi.

Big Data

Big Data

OptiDealer allows getting to know your organization, finding out interesting stuff in a big mundine set of seemingly uninteresting information, having the information on how to improve the efficiency of the organization, improve business processes, improve customer relations with better customer service.

OptiDealer pozwala na lepsze poznanie własnej organizacji, odkrycie interesujących faktów w wielkim zbiorze z pozoru nudnych danych, co pozwala na poprawe wydajności, proprawę procesów wewnatrz i na zewnatrz organizacji, poprawę relacji z klientami przez lepsze usługi.

Request Live Demo

Zapytanie o prezentacje na żywo

Let us know if you want to see the product demo. We will contact you shortly to arrange the meeting.

Daj nam znać, jeśli chcesz zobaczyć demonstrację produktu. Pilnie skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania.